Simplified Character 明天见 Pinyin Ming Tian Jian English See you tomorrow!

Simplified Character 再见 Pinyin Zai Jian English Bye

Simplified Character 不客气 Pinyin Bu Ke qi English You are welcome!

Simplified Character 谢谢 Pinyin Xie Xie English Thank You

Simplified Character 你好 Pinyin Ni Hao English Hello